Euroopa Parlamendi 2019 valimiste programm

Aeg uuendada Euroopa lubadust

Rohelistele antud hääl on hääl muutuste poolt. See ei ole hääl Euroopa hülgamise poolt, vaid selle poolt, et muuta Euroopa selliseks, nagu see algselt olema pidi: mitte omakasupüüdlike huvide, vaid jagatud vastutuse liiduks. Mitte liiduks, mis tagab rahalise kasu vähestele, vaid liiduks, mis tagab majandusliku ja sotsiaalse arengu kõigile. Liiduks, millel on maailmas juhtroll inimeste ja planeedi kaitsmises.

Nüüd on aeg see lubadus täita. Nüüd on aeg muutusteks.

Me oleme tõeliselt euroopalik liikumine, mida ühendavad meie visioon, missioon ja meie kirg. Iirimaast Gruusiani ja Norrast Maltani võitleme me kõikjal inimväärikuse, jätkusuutlikkuse, võrdsuse, rahu ja solidaarsuse eest. Me teeme seda parlamentides ja me teeme seda tänavatel.

Ent tänapäeval üritavad võimsad jõud teha pöörde tagasi. Ühelt poolt kasutavad uued liikumised agressiivseid taktikaid ja vihaõhutamist, et manipulatsioonide ja jõuga võimule pääseda. Teiselt poolt ei ole statusquo poliitikud võimelised tegema reaalseid muutusi ajal, mis nõuab otsustavat tegutsemist.

Ühendkuningriik on otsustanud liidust lahkuda ja ka muud jõud tahavad liitu nõrgestada. Autoritaarsus, rassism, neoliberalism, terrorism ja meie naabruses toimuvad sõjad on kõik eri viisidel õõnestanud paljude Eurooplaste turvatunnet.

Finantskriis ja kasinuspoliitika jätsid miljonid vaesusesse, samas kui suured rahvusvahelised korporatsioonid väldivad maksustamist. Mõned riigid ei soovi sõja ja tagakiusamise eest pagevaid inimesi aidata, samas kui Euroopa tervikuna on jõukam kui kunagi varem. Kliimakriis ähvardab kiiresti hävitada meie tsivilisatsiooni alused.

Euroopa tulevik on ohus. Nüüd on aeg muutusteks.

Nüüd on rohkem kui kunagi varem tarvis tegutseda. Peame ehitama demokraatliku ja kaasava Euroopa, mis on sotsiaalselt õiglane ja keskkonna seisukohast jätkusuutlik. Vajame majandust, mis teeniks nii praeguseid kui ka tulevasi põlvkondi. Vajame Euroopat, mis kannab globaalset vastutust ega jäta kedagi üksi.

Tänapäeva globaliseerunud maailmas ei ole ükski riik piisavalt suur, et probleeme üksi lahendada. Me saame kontrolli enda kätte tagasi võtta vaid siis, kui teeme koostööd ja vaatame tulevikku, mitte ei ehita müüre ega põgene minevikku. Me juhindume kestliku arengu eesmärkidest, mis pakuvad teekaarti kõikidele riikidele.

Euroopa Liit on kaugel täiuslikust, kuid see võib olla võimas jõud heade eesmärkide saavutamiseks. Me võime arendada edasi valdkondi, mis on olnud edukad, ja muuta seda, mis ei toimi. Koostööd tehes võib Euroopa vähendada vaesust, luua töökohti, tegeleda kliimakriisiga ja taastada meie looduse, võidelda diskrimineerimise vastu ja kaitsta vabadust.

Me teame, et sellise Euroopa ehitamine pole kerge. Vanad statusquo erakonnad on pikka aega tõrkunud progressiivseid reforme tegemast. Kuid me oleme valmis tegema iga päev rasket tööd koos inimeste, organisatsioonide ja liikumistega, kes võitlevad Euroopas muutuste eest ja keda toetab üha rohkem eurooplasi. Tulevik on roheline.

Aastate vältel on meie järjekindel töö toonud palju edusamme. Tänu roheliste juhtrollile on Euroopa teinud olulisi samme, et investeerida taastuvenergiasse, kaitsta inimeste privaatsust internetis, edendada taaskasutust ja keelustada kahjulikud pestitsiidid. Tänu roheliste juhtrollile liigub Euroopa avalikes huvides infot avaldavate vilepuhujate kaitsmise, autoritaarsete valitsuste vastustamise ja ebavajalike plasttoodete keelustamise poole. Samuti üritab ta takistada maksustamise vältimist suurkorporatsioonide poolt. Need on vaid mõned näited.

Rohelistele antud häälel on reaalne mõju. Ent palju tööd seisab veel ees.

Me soovime Euroopat, kus noortel ei oleks enam nii raske korralikku tööd leida, kus naisi ei diskrimineerita nende tööl ning kus väikeettevõtjad ei kannata seetõttu, et suurkorporatsioonidel on ebaõiglased maksueelised. Soovime Euroopat, kus lapsevanemad ei pea muretsema, et nende lapsed puutuvad kokku kahjulike kemikaalidega, kus ajakirjanikud ei pea muretsema, et mõjuvõimsad inimesed nad vaigistavad, ja kus transsoolised ei pea kartma tänaval vägivallaohvriks sattuda. Soovime Euroopat, kus eakad ei ela absoluutses vaesuses ja inimesed ei upu Vahemerre. Soovime Euroopat, kus loomi ei piinata enam tööstuslikes loomakasvandustes ning kus põlismetsi ei raiuta lühiajalise kasumi nimel.

Kuid me ei saa seda üksi saavutada. Ühine meiega ja jaga meie kirge õiglase ja jätkusuutliku tuleviku vastu.

On aeg uuendada Euroopa lubadust.

Erakond Eestimaa Rohelised kandidaatide põhilubadused

 1. Peatame kliimamuutused, lõpetame aastaks 2030 saastava söe põletamise ja veidi hiljem ka teiste fossiilkütuste kasutamise. Meie eesmärgiks on süsinikuneutraalne ja fossiilkütuste heitmetest vaba Euroopa, mis kasutab taastuvaid energiaallikaid. Hoiame liigirikkust, säästame metsi üleraiest ja nõuame sama oma kaubanduspartneritelt.
 2. Majandus peab saama roheliseks! Korraldame majanduse ümber, seades prioriteetideks mahe-, rohe-, digi- ja ringmajanduse arengu. Peame majanduses looma rohkem väärtust vähema ressursikuluga. Sotsiaalkindlustuse süsteem peab võimaldama töötamist erinevates riikides.
 3. Investeerime haridusse, teadusesse ja innovatsiooni! Need valdkonnad peavad saama EL eelarves prioriteediks. Muuhulgas tuleb suurendada rahastust noorte õpirändele, et pakkuda mitmekesisemat haridust ja rohujuure tasandil Euroopat rohkem lõimida.
 4. Toetame maksusüsteemi reformimist ja maksuametite infovahetust, et vältida maksude optimeerimist ja nendest kõrvalehoidumist mh maksuparadiiside abil. Suurkorporatsioonid ja internetiplatvormid peavad alluma samadele nõuetele, nagu väikese ja keskmise suurusega ettevõtted.
 5. Ränne väheneb teisi toetades! Liikmesriigid peavad suurendama oma arengu- ja humanitaarabi panust ning aitama diplomaatia ja sanktsioonidega lahendada relvakonflikte, mis omakorda vähendab rändesurvet. Vaid ühel häälel kõnelev ja tugev Euroopa Liit saab olla globaalprobleemide lahendamisel arvestatav jõud.
 6. Korraldame ümber põllumajandustoetuste süsteemi! Suuname toetused väiketootjatele ning keskkonnasõbralikku ja ilma loomade julma kohtlemiseta tootmisesse. Toetame uute töökohtade ja kodude loomist ning elu säilimist maapiirkondades.
 7. Seisame tervisliku toidu eest! Suuname rohkem ressursse puhta kohaliku toidu kasvatajatele ning tootjatele, et värske ja tervislik söök oleks kõigile kättesaadav ja inimeste esmane valik.
 8. Seisame meie tervise ja elukvaliteedi tõstmise eest! Pöörame suuremat tähelepanu haiguste ennetamisele, tervist toetava elukeskkonna loomisele ja hoidmisele ning kliimamuutustega seotud terviseriskide vähendamisele.
 9. Seisame vaesuse ja ebavõrdsuse vähendamise eest! Seame eesmärgiks õiglasema ja ühtlasema miinimumsissetuleku kehtestamise kõikides liikmesriikides.
 10. Seisame soolise võrdõiguslikkuse eest! Selleks jätkame töö- ja eraelu tasakaalustamist, seame sisse pensioni- ja palgalõhe vähendavad meetmed ja võitleme naistevastase vägivalla vastu.
 11. Toetame noori iseseisva elu alustamisel! Tagame võrdse ligipääsu kvaliteetsele haridusele ja taskukohastele elamispindadele.
 12. Toetame teaduspõhist ja tõhusat uimastipoliitikat! Meetmete eesmärk peab olema uimastikahjude vähendamine, sõltlaste ning nende lähedaste sotsiaalsete probleemide ja vaimse tervisega tegelemine.
 13. Muudame Euroopa Liidu otsustusprotsessid läbipaistvamaks ja demokraatlikumaks ning vähendame bürokraatiat! Toetame Euroopa Parlamendile seaduste algatamise õiguse andmist. See võimaldab meil, Euroopa Liidu kodanikel, seadusloomet otsesemalt mõjutada.
 14. Seisame Eesti ja kõikide Euroopa kultuuride ja keelte säilimise ning arengu eest! Käsitleme kohalikus ja Euroopa kultuuris osalemist inimõigusena.

Euroopa Roheliste erakondade ühise platvormi prioriteedid

Euroopa Roheliste erakondade ühise platvormi prioriteedid leiad sellelt lingilt: https://vote.europeangreens.eu/et/priorities

Rohelistel täitus 14 aastat keskkonna ja inimeste õiguste kaitsel

Sünnipäeva puhul on meilgi oma soovide nimekiri:
Ennetada lähenevat keskkonna- ja kliimakriisi
Saada kohalikesse omavalitsustesse ja riigikokku rekordarv rohelisi poliitikuid

Kriiside lahendamise ülesande võtame enda peale, aga sina saad meid aidata teise soovi täitmisega!


Oleme väiksed, kuid mõtleme suurelt - meie eesmärk on koguda 14 000 eurot!

Meie organisatsioon põhineb 100% vabatahtlikkusel ning erinevalt praegu parlamenti kuuluvatest erakondadest, pole meie tegevus riigieelarvest toetatud. Kogutud annetusi kasutame oma nähtavuse suurendamiseks ja rohkemate valijateni jõudmiseks.

Täname kõiki oma toetajaid! Tänu teile saame tegutseda sõltumatu ja unikaalse Eesti erakonnana.