Mi 12 lubahust

Tulõq üten miika Eestihte, kon inemine toimõndas tasakaalun luudusõga nii nurmõn,
mõtsan ku liinaruumin. Eestihte, kon mi kõiki kodoq ommaq kaidsõduq, kon hoiõtas
ja ku vaia tetäs tagasi luudust ni peetäs tähtsäs umakeelist haridust ni tiidüst. Tan
rehkendedäs kõiki ütiskunnaliikmidõ vajahuisiga. Rohilidsõ energiä toodami esiq
keskkunnahoitligult. Teküs paigapääline majanduselo ja päälenakkaminõ ommaq
hinnan ni laskvaq maal elläq. Nii hoiami umma luudust ja kultuurõ – nii juuri ku ka
latvo.

1. Piätämi lakõragomisõq Eesti mõtson ja vähändämi egäaastagast
ragomismahtu 5 milľoni tihumiitrini aastagan. Tukõmi püsümõtsandust ja
tsirgurahhu.
2. Tävveline üleminek päälekasujalõ ja hajotõdulõ energiätuutmisõlõ and
tulolidsõmba, puhtamba ja kakkõmalda eelektri- ja lämmäsaamisõ.
3. Annami kõigilõ kodanigõlõ ravikimmätüse olõnõmalda näide tüünkäümisest ja
sotsiaalmajandusligust saisost.
4. Tukõmi üleminekit 32-tunnidsõ (nelä tüüpääväga) tüünädäli pääle.
5. Vabastami ettevõttidõ tüütäjide tervüse hääs tettüq kulutusõq
lisaavitusmassust.
6. Panõmi käüki tiidüseperi kliimasäädüse ja loomiq kliimaministri kotusõ.
7. Kaidsami maakotussidõ kultuurimajjo, kuulõ ja raamadukokõ kinniqpandmisõ
iist ja teemi vahtsõst vallalõ innemb kinniqpantuid.
8. Vähändämi tervüslidse mahhesöögi käübemassu 5%-ni. Lasõmi alla
ütiskundlidsõlt hoolõliidsi ettevõttidõ sotsiaalmassu. Tuuga muudami
mahhesöögi odavambas ja ütiskundlidsõlt hoolõlidsõq ettevõttõq tulosambas.
9. Loomi söögikimmüse egäüte söögituutmisõ, kooli- ja kogokunnaaido ni
keskkunnaharidusõ abiga.
10. Vahtsõaostami eläjäkaitsõsäädüse ni panõmi tüüle perräkaemisõ, et hoitaq
eläjit halva ümbrekäümise iist.
11. Avitami tervüseviaga ja lisavajahuisiga inemiseq tõisiga võrdsõhe avalikku
ello.
12. Avitami takast piirkunnakiili, murdidõ ja kultuurõ oppamist (näütüses seto ja
võro).

Rohilidsõq püüdväq saiaq aastagal 2023 Riigikokko, et muutaq Eesti mahhes ja
märksäs tiidüsriigis, kon om avvo seen keskkunnahoitminõ, haridus ja kultuur ni
inemiseq piä-äi pelgämä vaesust ei ärqtougatust.

Täüspikk programm: rohelised.ee/programm