Euroopa Parlamendi valimised 2024

Eestimaa Rohelised 2024 valimisprogramm

kinnitatud Tallinnas 20. aprillil 2024. aastal

Euroopa Parlament 2024-2029: Inimene + turvalisus = keskkond

Eestil täitub sel aastal kaks aastakümmet ELi täisväärtusliku liikmena.
On olnud aega, et mõista ELi jagatud väärtuste, kokkulepete saavutamise ning täitmise olulisust ja tähendust.

Eesti julgeolekupoliitika eesmärk on kindlustada Eesti riigi iseseisvus ja sõltumatus, rahva ja riigi kestmine, territoriaalne terviklikkus, põhiseaduslik kord ja inimeste turvalisus.

Me vastutame kogu Eesti eest, kogu Eesti rahva tuleviku eest. Me peame kaitsma igaühe õigust olla kaasatud Euroopa poliitiliste protsesside kujundamisse, et hoiduda ühiskonna radikaliseerumisest ja lõhenemisest.

Euroopas nagu ka meil, Eestil, tuleb end iga päev tõestada õpivõimelise ja kriisikindla partnerina. Meie õppetundidel, mille eest maksab Ukraina koos oma toetajatega Euroopa Liidus on praegu kõrge hind, kus igal veal võib olla saatuslik tähendus.

Euroopa Parlamendi valimistel keskenduvad Eestimaa Rohelised kolmele teemale:

INIMENE / JULGEOLEK / KESKKOND

Eurooplastena ootame me uuelt Euroopa Parlamendilt usalduse tagasivõitmist, võimet arvestada ja kohaneda kliimamuutustega, euroopalike väärtuste eest seismist, kus integreeritud julgeolekupoliitikad kajastavad muutunud ohtusid.

Välistame tervist ja elukeskkonda teadlikult kahjustavad tegevused, keskkonnakahju süvendamise ning selle takistamise asemel “üleminekuaja” pidevad pikendamised.

Euroopa roheline kokkulepe toetab ELi ümberkujundamist õiglaseks ja jõukaks ühiskonnaks, millel on nüüdisaegne ja konkurentsivõimeline majandus. Meie eesmärk on luua rohkem võrdseid võimalusi inimestele üle Eesti ja anda eelis tarkadele, säästvatele majandusmudelitele. Vähendades asjaajamise kohmakust ja bürokraatia kulukust loome võimalusi Eesti ettevõtete konkurentsivõime kasvuks.

Roheliste ja keskkonnateadlikena seisame väärtuste eest:

1. Euroopa Sotsiaalharta täielik ratifitseerimine ja jõustamine Eestis!

Euroopa eksistentsiaalsete muutuste juhtimise edukus sõltub inimeste sotsiaalsest toimetulekust, puhta elukeskkonna kättesaadavusest, usalduslikest ja tervetest ühiskondlikest suhetest. See hõlmab õigust olla väärikalt koheldud ja kaitstud, õigust haridusele, vabadust valida tööd ja olla õiglaselt tasustatud, saada ligipääsu eluks vajalikele teenustele ja abi saamiseks sõltumata elukohast, east, soost, tervisest või muudest vajadustest.

Toetame noorte, eakate ja erivajadustega inimeste õiguste kaitset.

2. Koduõigus!

Kliimakindlus algab taskukohasest, turvalisest ja energiasäästlikust kodust, mis võimaldab inimesel end teostada, luua pere, olla ühiskonnale kasulik.

Toetame iseseisvat elu alustavaid noori.

3. Euroopa talendipoliitika!

Üleeuroopalised haridus- ja enesetäiendamise programmid peavad olema avatud ja ligipääsetavad igas vanuses inimestele ning praktikaprogrammid tasustatud.

Toetame elukestva õppe hoiaku, praktiliste pädevuste ning ümberõppe olulisust.

4. Kaitse Euroopa tööturul!

Sotsiaalkaitse ja sotsiaalkindlustuse kokkulepped peavad Euroopa tööturul muutuma inimeste vaba liikumise osaks ja kaitsma erinevaid töötamise võimalusi.

Toetame vabakutseliste täielikku kaitset Euroopa tööturul.

5. Ühendatud Eesti, ühendatud Euroopa!

Eesmärgiks on integreerida kogu Eesti-sisene ühistransport läbi soodsa perioodipileti ning seejärel laiendada see piiriülestele keskkonnasäästlikele ühistranspordi süsteemidele.

Toetame võimalust soodsalt ja keskkonda säästvalt reisida üle Euroopa.

6. Regionaalne võimekus!

Ühiskondliku sidususe kindlustamiseks, töökohtade ja sissetuleku tagamiseks tuleb jagada Eesti kaheks ELi toetuste piirkonnaks (Tallinn ja muu Eesti) ning tõsta ELi toetusvahendite suunamisel prioriteediks regionaalareng väljaspool suuremaid linnu.

Toetame mõtestatud ja hästi tasustatud töökohtade paiknemist üle Eesti.

7. Elanikkonnakaitse!

Hõlmab strateegiliselt juhitud ja integreeritud Eesti põllumajanduse, toidutootmise, elamuehituse, varude soetamise-paigutamise, loodusressursside kaitset ning energiamajanduse hajutamist ehk isevarustusvõimet.

Toetame regionaalarengut ja mitmekihilise julgeolekuvõrgustiku loomist.

8. Energiajulgeolek!

Eesti energiatootmine peab muutuma keskkonda säästvaks, olema kliima ja kriisikindel, rajatud erinevatele puhta ja taastuva energia tehnoloogiatele, kus tootmisvõimsused on hajutatud üle Eesti. Tehnoloogia arenguga käsikäes tuleb rakendada nii energiasäästu põhimõtteid, juhtida tarbimist kui ka arendada salvestussüsteeme.

Toetame energiaühistute tekkimist, varustuskindluse loomist ja toimevõimekuste regionaalset arendamist.

9. Ei raiskamisele!

Toidu ja loodusressursside (õhk, vesi, muld, mets, maavarad) kontrollimatu kasutamine, elukeskkonna halvendamine, elurikkuse kahjustamine peavad oluliselt vähenema ning tööstustoodang peab muutuma vastupidavamaks, parandatavamaks, ringlusse võetavamaks.

Toetame õigust puhtale, kestlikule elukeskkonnale ja -korraldusele, mis hoiab ära ebamõistlikud suurarendused ja elamise tulevaste põlvkondade arvelt.

10. Jah Euroopa keskkonnaõiguse jõustamisele Eestis!

Eesmärk on võidelda keskkonnaalase korruptsiooni vastu, et tagada Eesti metsa, maavarade, põllumaa, mullastiku, eluslooduse, puhta vee ning muude loodusressursside jätkusuutlik majandamine.

Toetame Eestile omase elu- ja majanduskeskkonna paranemist.

11. Ei bürokraatiale!

Ühes EL liikmesriigis registreeritud kasutus- ja müügiluba kehtib kõigis EL liikmesriikides. See lihtsustab väikeettevõtete turulepääsu, vähendab laienemiskulusid ja tõstab Euroopa majanduse konkurentsivõimet.

Toetame teadusarendustegevust, innovatsioonivõimekust ja paindlikkust.

12. Võtame kasutusele Euroopa mürakaardi!

Strateegilise mürakaardi kasutusele võtmisega anda osapooltele (elanikud, kinnisvaraarendajad, arhitektid, linnaruumi planeerijad ja ametkonnad) tõhusad tööriistad liigse mürareostuse vähendamiseks ja vältimiseks.

Toetame inimeste vaimse tervise ja elukvaliteedi paranemist.