Euroopa Roheliste logo - päevalillemotiiv ja kiri "European Greens" rohelisel taustal

Euroopa Parlamendi valimised 2024

Euroopa roheliste prioriteedid 2024

vastuvõetud Lyonis 4. veebruaril 2024. aastal

Euroopa roheline ja sotsiaalne kokkulepe

Inimeste ja planeedi kaitsmiseks alustame ulatusliku investeerimiskavaga, mille väärtus on vähemalt 200 miljardit eurot aastas. Kavaga tagame kõigile elatusvahendid ja loome õitsva majanduse.

Investeerime ühistranspordi laiendamisse, piletihindade alandamisse, kõikidele katustele päikesepaneelide paigaldamisse ning miljonite heade töökohtade loomisesse ehituse, energeetika, transpordi jt valdkondades.

Investeeringud taastuvenergiasse ja kodude soojustamisse toovad kaasa madalamad energiaarved. Meie energiatagatis kindlustab taskukohase energiahinna ja katkematu energiaühenduse vähekaitstud leibkondadele.

Kava rahastatakse õiglaselt: maksustame töötajaid vähem ning jõukaimaid äriühinguid ja üksikisikuid rohkem, kaotame fossiilkütuste toetused ja rahastame kava ELi tasandil.

Kliimameetmed – 2040. aastaks 100% taastuvenergia

Fossiilkütuste põletamise kulud kasvavad iga päevaga. Euroopa peab näitama teed fossiilivaba tuleviku suunas. Üleminekuga 100% taastuvenergiasüsteemile 2040. aastaks kaitseme kliimat ja loome kaks miljonit uut töökohta. Selle tulemusena tuleb ette vähem äärmuslikke ilmastikuolusid (nt kuumalained), mis omakorda kindlustab kõigile turvalisema tuleviku.

Lisaks on see ka majanduslikult mõistlik. Taastuvenergia on odavaim energialiik, samas kui kallid fossiilkütused põhjustasid elukalliduse kriisi. Tegevusetuse hind aina kasvab. Kaotades 2025. aastast järk-järgult kõik fossiilkütuste toetused lõpetame õli tulle valamise. Kliimaneutraalne EL on konkurentsivõimelisem ja ei ole enam välismaa diktaatorite pantvang.

Head töökohad ja õiglane palk kõigile

Me ei saa leppida sellega, et maailma suuruselt teises majanduses tulevad töötajad vaevu toime ja elavad vaesuses. Pärast aastaid kestnud kõrgeid hindu väärivad Euroopa töötajad korralikku palka ja õiglast osa kasumist. Seisame ELi ühtse miinimumpalga eest,

mis hoiaks ära vaesuse, olenemata sellest, kas isik hetkel töötab või ei tööta. Muudame Euroopa töötuskindlustuse alaliseks, et kaitsta töötajaid majanduskriisis.

Ametiühingud on äärmiselt olulised töötajate kõrgemate palkade ja paremate tingimuste saavutamisel. Nad on meie liitlased ning seisame nende õiguste ja olulise demokraatliku rolli eest. Parandame töötingimusi ja tagame, et rohepööre kaasab kõiki töötajaid. Võitleme platvormitöötajate tunnustamise eest töötajatena ja keelame õppurite tasustamata praktika.

Looduse taastamine, bioloogilise mitmekesisuse kaitsmine

Peame tooma looduse tagasi ja taastama tänapäeval ohustatud väärtuslikke ökosüsteeme. Peatame liikide väljasuremise ja kaitseme vähemalt kolmandiku Euroopa maismaast ja merest, sealhulgas märgalasid, metsi, jõgesid ja järvi. Võitleme saastevaba Euroopa Liidu eest, kus on hingamiskõlblik õhk, puhas vesi ja mürgivabad tarbekaubad. Hoiame põldudest eemal ohtlikud pestitsiidid, nt glüfosaadi.

Kõigile taskukohase eluaseme tagamine

Igaühel peab olema mugav kodu, mis on talvel soe ja suvel jahe. Võitleme selle eest, et lõpetada üürihindade massiline tõus, investeerida taskukohaste eluasemete ja sotsiaalkorterite ehitusse ning vajadusel toetada üürihindade kontrolli, et kaitsta üürnikke. Suuremahulise renoveerimisprogrammiga vähendame energiapuudust ja kaitseme kõige kaitsetumaid isikuid.

Noortele mõjuvad rängalt kõrged üüri- ja kinnisvarahinnad. Peame tagama, et nad saaksid alustada oma elu taskukohaste kodude ja kõigi iseseisvaks elamiseks vajalike tingimustega.

Õiglase hinnaga tervislik ja pestitsiidivaba toit

Soovime, et õiglase hinnaga tervislik toit oleks Euroopas reaalsus. Miljonitel eurooplastel on raskusi toiduainete ostmisega hinnatõusu tõttu, samal ajal kui suured põllumajandusettevõtted jätkavad meie organismide mürgitamist ning pinnase ja vee saastamist.

Investeerime kolmandiku hetkel tööstuslikule põllumajandusele kulutatavast ELi eelarvest säästvasse põllumajandusse, mille tulemusena muutub õiglase hinnaga tervislik toit kättesaadavamaks nii tarbijate kui ka tootjate jaoks. Lõpetame spekulatsioonid, mille tagajärjel inimesed nälgivad, samal ajal kui kaupmehed teenivad rekordkasumeid.

Lõpetame loomade julma kohtlemise! Peatame suurfarmid ja loomade kaugveo

Loomad väärivad hoolt ja kaitset. Seisame loomade heaolu eest koos miljonite eurooplastega, kes on allkirjastanud Euroopa kodanikualgatuse, milles nõutakse ekspluateerimise lõpetamist. Lubame keelata ära julmad suur- ja karusloomafarmid ning puuride kasutuse loomakasvatuses. Piirame loomavedu ja lõpetame elusloomade pikamaaveo veoautode ja laevadega.

Maksame oma maksud. Ka miljardärid ja rahvusvahelised äriühingud peavad makse maksma õiglaselt.

Edenev majandus seab esikohale inimesed ja planeedi, mitte korporatsioonid ja ülirikkad. Me ei saa enam eirata hädaolukordi nagu kõige kaitsetumate isikute abistamine ja kliima- ja keskkonnakaitsesse investeerimisel, seega tuleb reformida meie ebaõiglast maksusüsteemi.

Kehtestame kapitalikasumile miinimummaksu ja ELi ühtse varamaksu ning lõpetame hargmaiste äriühingute maksudest kõrvalehiilimise. Tuleb teha lõpp kasusaamisele ootamatust tulust, kehtestades ”süllelanemise maks” ja finantstehingute maks. Õiglane maksustamine vähendab töötajate maksukoormust, nii et neil jääb kuu lõpus rohkem raha kätte.

Tugev Euroopa demokraatia, põhiõiguste ja -vabaduste kaitseks

Paremäärmuslikkuse pealetung teeb meid aina otsusekindlamaks: Rohelised seisavad Euroopa demokraatia ja õigusriigi põhimõtete eest. Tagame, et avalikest vahenditest saavad kasu kõik kodanikud, mitte autokraadid ja nende korrumpeerunud käsilased. Loome kiirreageerimise mehhanismid ELi õiguse rikkumiste vältimiseks. Jätkame võitlust läbipaistvuse ja aususe eest ning korruptsiooni vastu.

Jätkame väsimatult võitlust igasuguse diskrimineerimise ja vihkamise vastu. Igaüks ELis peab olema kaitstud vihakuritegude ja -kõne eest. Kaitseme õigust meelt avaldada ning võitleme aktivistide ja kodanikuühiskonna organisatsioonide kriminaliseerimise vastu.

Loome inimliku varjupaigasüsteemi, mis kaitseb inimõigusi ja ei kriminaliseeri oma kodust lahkunud ja teel olevaid inimesi. Võtame abi otsivad inimesed vastu inimlikkuse ja solidaarsuse, mitte hirmuga.

Feministlik Euroopa: Sinu keha, Sinu valik!

Patriarhaat tuleb lammutada ning selle asemele tuleb luua rassiliselt õiglane ühiskond. Igaühel on õigus teha valikuid oma keha kohta; otsustada, keda armastada ning väljendada oma identiteeti. Võitleme enesemääramise ja kehalise sõltumatuse õiguste eest, tagades soo õigusliku tunnustamise, transsoolistele inimestele suunatud tervishoiuteenused ja rasestumisvastaste vahendite kättesaadavuse. Kindlustame juurdepääsu turvalisele ja seaduslikule abordile ning tunnustame põhiõigustena seksuaal- ja reproduktiivõigusi. Võitleme naistevastase vägivalla lõpetamise eest kõikjal ja suurendame kannatanute toetamist.

Kindlustame meestele ja naistele sama töö eest võrdse tasu ning jätkame võitlust meeste ja naiste täieliku võrdõiguslikkuse eest kõigis töö ja avaliku elu valdkondades.

Rahu ja julgeoleku eest ühinenud Euroopa

Euroopa Liit on sündinud rahu- ja julgeolekuprojektina ning peab selleks jääma. Kasvava autoritaarsuse ja sõja ajal peab ta rääkima ühel häälel. Autokraatidel ei tohi enam lubada hoida ELi pantvangis ja takistada tal koos partneritega seismast rahu, inimõiguste ja mitmepoolsuse eest. Liikmesriikide vetoõigused tuleb lõpetada, et EL saaks tõhusalt töötada välispoliitikas ja muudes olulistes valdkondades.

Ukraina tulevik on Euroopa Liidus ja seda tuleb jätkuvalt toetada. EL peab olema valmis uusi liikmeid vastu võtma ja aitama kandidaatriikidel ühinemiseks valmistuda. EL peab võtma vastutuse rahu tagamise eest. See on ka Lähis-Idas tähtsam kui kunagi varem.

Rohepööre on alati olnud ka turvalisuse küsimus. Energiasõltumatuse tagamine, ringmajanduse ülesehitamine ning suurema kontrolli saavutamine elutähtsate tehnoloogiate ja tarneahelate üle muudavad meid sõltumatuks autokraatidest ja seega turvalisemaks.

* * *

Tõlge: Voxeurop