Eesti peab jääma metsariigiks

Mets on ökosüsteem, mis kannab elurikkust ning leevendab õhusaaste ja kliimamuutuste mõju. Mets peab säilima, sest puhas õhk, puhas vesi ja elurikkus tagavad meie ellujäämise. Mets pakub kaitset ja turvatunnet ning annab meile baasressursside tagavara kriisiolukordadeks.

Pesitsusrahu! Kehtestame raierahu nii riigi kui erametsas alates 15. aprillist kuni 15. juulini, et mitte häirida lindude ja loomade pesitsemist.

Muudame keskkonnamõjude hindamise kohustuslikuks. Lõpetame raie Natura aladel, kui ei ole varasemalt tehtud Natura hindamist.

Tõstame erametsaomanike toetused 5-kordseks, et korvata mitteraiumise tõttu saamata jäävat tulu ja soodustada püsimetsamajandamist.

Jätkusuutlik metsamajandus

Meie missiooniks on luua selline metsamajandus, mis on jätkusuutlik ja koosneb lisaks metsa raiumisele ka elavast metsaturismist ja metsasaaduste väärindamisest. Soovime muuta Eesti lageraieriigist püsimetsamajandusriigiks, kus metsaomanik on väärtustatud ka siis, kui ta metsa ei raiu. Riik, kus pesitsusrahu on püha ja põlismetsi ei raiuta.

Kas teadsid, et iga-aastane metsasaaduste müügitulu hektari kohta on suurem kui puidul? Kas teadsid, et peale lageraiet läheb mitukümmend aastat, enne kui saab uuesti metsasaadusi?

Metsa looduslikuna hoidmine võimaldab teenida puhta ja loodusliku Eesti kuvandi pealt, ning korraldada turismiretki ja loodusfestivale, millele lisaks saab pakkuda majutus-, toitlustus-, transpordi- või giiditeenust.

Läbipaistvus

Teeme metsaandmed avalikuks, sest igal kodanikul on õigus teada, kui suur on metsavaru ja mida Eesti metsaga tehakse. Aastaid on Keskkonnaministeerium ja nende allasutused varjanud Eesti metsa kohta käivaid alusandmeid, mistõttu pole keskkonnaühendused ega teadlased saanud kontrollida andmete ja metoodika õigsust. Varjatud andmed seavad ohtu metsa jätkusuutlikkuse.

Ka sina saad anda enda panuse!

Mets on hindamatu loodusvara! 

Piirame metsaraie mahu 5 miljoni tihumeetriga aastas, et tagada jätkusuutlik majandamine ja kompenseerida viimase 10 - 15 aasta üleraie.

Keskkonnamõjude hinnang tuleb teha sõltumatu hindaja poolt, mille tasub riik. Hetkel tellib sobiva hinnagu huvitatud osapool ise.

Kehtestame puhvertsoonid, kus kaitse all oleva ala kõrvale ei tohi rajada kaevandusi ja muid taolisi radikaalselt erinevaid tsoone.

 

Tutvu ka teiste meie teemadega:

Loomakaitse

Sotsiaalkaitse

Energeetika

Toidujulgeolek