Eesti tulevik on tark maheriik

Süüa vajame ju kõik, kuid kas peame seetõttu keskkonnasaaste ja elurikkuse kaoga leppima? Ei pea – looduskeskkonda säilitav toidutootmine on võimalik, vajalik ja suuteline meid toitma. Vastupidi – elurikkuse hävimine, muldade ja vee saastumine ning väärtuse kahanemine seab meie toidulaua kestlikkuse ohtu. Mullaelustik kogu oma mitmekesisuses, tolmeldajad, põllumajanduskahjureid kontrolli all hoidvad putukad ja linnud on meie partnerid.

Biojäätmete eraldi kogumine peab muutuma võimalikuks igale tavatarbijale ja nende ära andmine peab olema tasuta. Biojäätmed peavad minema komposteerimiseks või biogaasi tootmiseks ja jõudma tagasi mulda.

Lõpetame toidu raiskamise! Parandame seadusandlust selliselt, et poodidel ja toitlustusasutustel oleks võimalik äravisatavat toitu ringlusesse saata. Kõlbliku toidu ära viskamine tuleb keelata (maksustada).

Õiglane üleminek maheriigiks! Tõstame mahepõllumajanduse toetusi ja rakendame saastemaksud intensiivpõllumajandusele. Mahe toodang peab olema taskukohane ja kättesaadav igale tarbijale!

Mürgivaba Eesti!

Alandame mahetoodete käibemaksu, et tagada mürgivaba toidu taskukohasus ning suurendame nõudlust riigihangetega (avalike asutuste toitlustus).

Toetame taastava põllumajanduse alast teavitamist ja teadustööd. Toetame mürgivabade põldude pidajaid selliselt, et neil oleks võimalik turul konkureerida.

Saastaja maksab põhimõte peab kehtima ka põllumajanduses! Saastajad maksavad kinni mahepõllunduse toetuse, teaduse ja hariduse!

Talust taldrikule!

Euroopa Liidu mahetootmise edendamise tegevuskavast tuleneb kõikidele liikmesriikidele kohustus välja töötada oma mahepõllumajanduse edendamise tegevuskavad. Mahemajanduse tervikprogrammi rakendamine aastatel 2018–2021 näitas, et sama laia fookusega jätkata ei ole otstarbekas. Analüüsides senise programmi rakendamist ja Euroopa suundasid, on mahemajanduse programmiga jätkamiseks kavandatud muuta programmi struktuuri ning tuua põhifookusesse kodumaise mahetootmise ja -tarbimise edendamine.

Ka sina saad anda enda panuse!

Mürgivaba põllumajandus on julgeoleku küsimus! 

Mürgipõhine põllumajandus on keemiarelv meie oma inimeste vastu. Maksame selle kinni oma tervise arvelt ja ravikuludega.

Suurim osa taimekaitsevahendeid, pestitsiide ja väetisi tuleb Venemaalt. Seega mürgivaba tähendab ka sõltumatut Eestit!

Lasteasutused, haridusasutused ja sõjavägi mahetoidule! - Riikliku nõudluse tekitamine koos toetustega on kasulik kõigile.

Translate »